Ett bra inneklimat minskar risken för smittspridning

 

I dessa tider är ett bra inneklimat viktigare än någonsin. Studier som gjorts visar att i ett bristfälligt ventilerat utrymme ökar risken för smittspridning. Påp arbetsplatser och skolor är det därför viktigt att utrymmen som rymmer många personer ventileras och där luften byts ut kontinuerligt. Studier visar att balanserad ventilation är att föredra då endast tilluft med tillhörande överluft tenderar till att sprida partiklar i luften vidare till angränsande utrymmen.

I en del fall har det visat sig att med Hepa-filter i frånluften minskar att kontaminerad luft från frånluften läcker genom den roterande värmeväxlaren i aggregatet och tillbaka till tilluften. Kontakta oss så hjälper vi reda ut vad som gäller och hur man bäst kan minska risken för att sprida viruset Covid-19 genom ventilationssystemet.

Lämna en kommentar